Regulamin

Regulamin świadczenia teleporad oraz płatności za teleporadę oraz zadatek

w Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce

§ 1.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce, REGON 364263460, NIP 657 29 22 910
 2. Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna w ramach Teleporady;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna
 5. Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;
 6. Zadatek – bezzwrotna płatność w wysokości 30% wartości umówionego zabiegu
 7. Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;

§ 2.

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  1. Chirurgia
  2. Chirurgia plastyczna
  3. Medycyna Estetyczna
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie recept
 3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:
  1. Konsultacje z zakresu flebologi
  2. Ginekologii estetycznej
  3. Ortopedii
 4. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna. Wyciąg z cennika stanowi załącznik nr 1 do
 5. Warunkiem korzystania z Teleporad /zabiegów jest:
  1. rejestracja Pacjenta;
  2. akceptacja postanowień Regulaminu;
  3. opłacenie usługi.
 6. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny
 7. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. Posiadania bezpłatnej,    aktywnej    i     aktualnej    aplikacji     whatsapp     przez    którą przeprowadzana jest .

§ 3.

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
  1. telefonicznie, pod numerem telefonu 664 029 922
  2. poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: https://revitae.com.pl/rejestracja-online/ następnie poprzez otrzymanie zwrotnego potwierdzenia ze strony pracownika rejestracji Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna
 2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL;
  3. adres zamieszkania;
  4. numer telefonu;
  5. w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
  6. w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna
 3. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem
 4. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna datę, godzinę oraz rodzaj zabiegu. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem
 5. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w formie skanu (w formacie PDF) rejestracja@revitae.com.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej
 6. W przypadku, gdy wykonanie zabiegu wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zabiegu. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w formie skanu (w formacie PDF) rejestracja@revitae.com.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym lub osobiste dostarczenie ich do siedziby głównej placówki medycznej. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4.

 1. Płatność za Teleporadę/ Zadatek następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
  1. przelew bankowy;
  2. płatność za pośrednictwem Przelewy24
 2. Pacjent na podany przez niego adres mailowy lub numer telefonu otrzymuje indywidualnie wygenerowany link z kwotą do zapłaty, który kieruje go bezpośrednio do płatności. Klikając w link zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę przelewy24. Dokonuje płatności.
 3. Brak płatności 14 dni przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od
 4. Brak płatności zadatku za zabieg w ciągu 7 dni od momentu rejestracji pacjenta stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 5. Brak płatności zadatku 14 dni przed rozpoczęciem umówionego zabiegu stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od

§ 5.

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady / zabiegu do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna telefonicznie (nr tel. 664 029 922 ) lub pocztą elektroniczną na adres rejestracja@revitae.com.pl .
 2. W przypadku rezygnacji z Teleporady / zabiegu wcześniej niż 14 dni przed ustalonym terminem teleporady lub bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z umówionego zabiegu wcześniej niż 14 dni przed ustalonym terminem zabiegu lub bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady/ wykonanie zabiegu w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

§ 6.

 1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie
 4. Czas trwania Teleporady wynosi 15 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej
 6. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego
 8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku
 9. Nie ma możliwości wystawienia recepty na leki z grupy benzdodiazepin i opioidów.

§ 7.

 1. Zabieg wykonywany jest w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu zabiegu możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1. Zwrot zadatku możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z terminu na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania zabiegu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie
 4. Czas trwania zabiegu uzależniony jest od jego rodzaju oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej
 5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zachowania powszechnie nieakceptowanego w społeczeństwie. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy wykonania zabiegu lub zaprzestania dalszego jej
 6. Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez
 7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie wykonywania zabiegu obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego

§ 8.

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Re Vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna ul. Wojska Polskiego 60 25-389 Kielce, telefonicznie 664 029 922, lub na adres poczty elektronicznej rejestracja@revitae.com.pl.
 2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 9.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.2022.